સ્‍ટાફ અંગેની માહિતી

નામ શાખા મોબાઇલ નંબર
ફીઝાબેન કેઝારભાઇ પટેલ અલીગઢ ૯૦૯૯૦૪૨૪૪૫
મઘુબેન રમેશભાઇ ઠાકોર ભોજવા ૯૮૯૮૦૫૪૦૭૧
આફતાબભાઇ અસગરભાઇ પટેલ અલીગઢ ૯૮૯૮૨૯૨૧૦૦
બીજલભાઇ મગનભાઇ ઠાકોર ભોજવા ૯૭૨૨૭૭૯૮૧૧
ચેહરબેન સુરેશભાઇ મકવાણા ઘાંચાની લાટી,પોસ્ટ ઓફીસ સામે ૯૮૭૯૩૪૧૬૨૯
સમજુબેન પ્રહલાદભાઇ ઠાકોર જુની પોલીસ લાઇન ૯૮૨૪૬૭૪૯૮૭
કાન્તીઇલાલ પોપટભાઇ પટેલ ઝાલાવાડી સોસાયટી ૯૮૨૪૫૧૫૧૩૪
ચેતનભાઇ દિનેશભાઇ રાઠોડ ગાંધીનગર સોસાયટી ૭૩૮૩૨૭૬૮૮૨
દલવાડી જશોદાબેન સતીષભાઇ સથવારાનું નવુ પરૂ ૯૮૨૫૦૩૪૭૮૮
સાઘનાબેન રાજુભાઇ સોલંકી મોટી વ્યારસ ફળી ૯૦૧૬૨૩૪૨૯૫
ઇશ્વરભાઇ જગાભાઇ વેગડા શંકરમુખીની ચાલી ૯૮૨૪૩૪૩૪૭૩
દિલીપસિંહ નાઝભા ધાંધલ સઇફળી ૯૮૯૮૭૧૦૧૦૩
પરમાર ઇન્દુાબેન હરીલાલ આખુનવાડા ૯૪૨૭૬૨૭૧૭૮
વેપારી નુરનબીબી ઉસ્મા નભાઇ હાજીહુસેનનો ચકલો ૯૮૯૮૯૩૯૦૯૬
તાઇ ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ પટેલનો ડેલો રૈયાપુર ૯૯૯૮૫૬૩૬૧૪
સૈયદ જીલાનીમીંયા કાસમમીંયા સેતવાડ ૮૪૦૧૮૪૩૧૪૩
શેખ આયશાબેગમ મુસ્તાંકઅહેમદ સુથારવાડા ૯૯૯૮૮૬૫૬૪૪