સભ્‍યશ્રીઓની યાદી

નંબર. વોર્ડ નં. સભ્યશ્રીનું નામ સરનામુ મોબાઇલ નંબર
ફીઝાબેન કેઝારભાઇ પટેલ અલીગઢ ૯૦૯૯૦૪૨૪૪૫
મઘુબેન રમેશભાઇ ઠાકોર ભોજવા ૯૮૯૮૦૫૪૦૭૧
આફતાબભાઇ અસગરભાઇ પટેલ અલીગઢ ૯૮૯૮૨૯૨૧૦૦
બીજલભાઇ મગનભાઇ ઠાકોર ભોજવા ૯૭૨૨૭૭૯૮૧૧
ચેહરબેન સુરેશભાઇ મકવાણા ઘાંચાની લાટી,પોસ્ટ ઓફીસ સામે ૯૮૭૯૩૪૧૬૨૯
સમજુબેન પ્રહલાદભાઇ ઠાકોર જુની પોલીસ લાઇન ૯૮૨૪૬૭૪૯૮૭
કાન્તીઇલાલ પોપટભાઇ પટેલ ઝાલાવાડી સોસાયટી ૯૮૨૪૫૧૫૧૩૪
ચેતનભાઇ દિનેશભાઇ રાઠોડ ગાંધીનગર સોસાયટી ૭૩૮૩૨૭૬૮૮૨
3 દલવાડી જશોદાબેન સતીષભાઇ સથવારાનું નવુ પરૂ ૯૮૨૫૦૩૪૭૮૮
૧૦ 3 સાઘનાબેન રાજુભાઇ સોલંકી મોટી વ્યારસ ફળી ૯૦૧૬૨૩૪૨૯૫
૧૧ 3 ઇશ્વરભાઇ જગાભાઇ વેગડા શંકરમુખીની ચાલી ૯૮૨૪૩૪૩૪૭૩
૧૨ 3 દિલીપસિંહ નાઝભા ધાંધલ સઇફળી ૯૮૯૮૭૧૦૧૦૩
નંબર. વોર્ડ નં. સભ્યશ્રીનું નામ સરનામુ મોબાઇલ નંબર
૧૩ પરમાર ઇન્દુાબેન હરીલાલ આખુનવાડા ૯૪૨૭૬૨૭૧૭૮
૧૪ વેપારી નુરનબીબી ઉસ્મા નભાઇ હાજીહુસેનનો ચકલો ૯૮૯૮૯૩૯૦૯૬
૧૫ તાઇ ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ પટેલનો ડેલો રૈયાપુર ૯૯૯૮૫૬૩૬૧૪
૧૬ સૈયદ જીલાનીમીંયા કાસમમીંયા સેતવાડ ૮૪૦૧૮૪૩૧૪૩
૧૭ શેખ આયશાબેગમ મુસ્તાંકઅહેમદ સુથારવાડા ૯૯૯૮૮૬૫૬૪૪
૧૮ શમીમબાનુ અહેમદભાઇ ખેડુઘાંચી અડડાની મસ્જીમદ સામે રૈયાપુર રોડ ૯૮૨૪૬૦૩૪૪૫
૧૯ અબ્દુ૪લસમદ મહેમુદભાઇ ખોખર કાસમપુરા ૯૯૯૮૬૪૨૧૨૧
૨૦ યાસીનભાઇ ઇસ્માલઇલભાઇ મંડલી બાવામીંયાની મસ્જીદદ પાસે ૯૮૨૫૦૪૧૫૪૪
૨૧ ‍‍પ્રિતીબેન હર્ષદભાઇ ઠકકર દેસાઇપોળ ૯૯૯૮૨૨૯૩૬૦
૨૨ સુશીલાબેન કીરીટભાઇ દવે દેસાઇપોળ ગોરફળી ૯૮૯૮૮૩૩૪૫૨
૨૩ નવદીપભાઇ વજુભાઇ ડોડીયા મુખીનો ડેલો ટાવર પાસે ૯૮૨૫૯૫૨૮૨૮
૨૪ વિજયકુમાર નરેશકુમાર સોની પારેખપોળ વાણીયા ફળી ૯૬૨૪૨૬૨૪૩૬
નંબર. વોર્ડ નં. સભ્યશ્રીનું નામ સરનામુ મોબાઇલ નંબર
૨૫ તરૂબેન નગીનભાઇ કણઝરીયા દિનદયાલ નગર સોસા. ખોડીયાર મંદીર પાસે ૯૯૨૪૪૩૩૨૬૧
૨૬ રેખાબેન રાજેશકુમાર પંડયા બાવનપાયગા ૯૯૨૫૩૮૩૪૯૦
૨૭ મનોજભાઇ વિષ્ણુસભાઇ પરીખ પરકોટા મોટો વાસ ૯૮૨૫૩૭૯૨૮૦
૨૮ ભરતભાઇ બબાજી ઠાકોર ભોજવીયા ફળી ૯૮૯૮૮૨૪૦૭૭
૨૯ દિપાબેન મિલનકુમાર ઠકકર લક્ષ્મી૪બાગ સોસાયટી ૯૮૨૫૦૬૫૪૬૦
૩૦ ઉર્મિલાબેન વ્રજમોહન ગુપ્તાા ૧૨,રાજહેલ ફલેટ ૯૫૩૭૮૨૦૪૦૨
૩૧ નિલેશભાઇ હેમંતભાઇ ચૌહાણ રામદેવ વાડી સિઘ્ઘમનાથ મહાદેવ પાસે ૯૮૯૮૧૬૮૩૫૯
૩૨ બિમલભાઇ ગોવિંદભાઇ પટેલ ઉમીયા સોસાયટી ૯૮૨૫૧૫૯૧૪૩
૩૩ લાભુબેન નગાભાઇ ભરવાડ મેલડી નગર ભરવાડ વાસ ૮૧૪૧૨૬૫૯૪૭
૩૪ લીલાબેન ચેહરાભાઇ ભરવાડ હાંસલપુર ૯૯૯૮૩૬૪૮૧૨
૩૫ મહેશભાઇ કનુભાઇ ઠાકોર ઠાકોર વાસ હાંસલપુર ૮૪૦૧૨૫૫૮૧૭
૩૬ રણજીતસિંહ ધીરૂભાઇ ડોડીયા ડોડીયાવાસ હાંસલપુર ૯૯૦૯૯૬૩૮૮૮