સંપર્ક


નગરપાલિકા કચેરી, કોટેશ્વરી પ્લોટ, મુ. વિરમગામ, જી. અમદાવાદ, ગુજરાત

ફોન નં. : ૦૨૭૧૫ - ૨૩૩૨૨૭

ફેક્સ : ૦૨૭૧૫ - ૨૩૦૩૩૫

ઈ - મેઈલ : np_vgam@yahoo.co.in