પ્રમુખશ્રી / ઉપપ્રમુખશ્રી / મુખ્ય અધિકારીશ્રી

પ્રમુખશ્રી
નામ - શ્રીમતી રીનાબેન પંડયા
સંપર્ક - ૦૨૭૧૫ - ૨૩૩૨૧૭
ઉપપ્રમુખશ્રી
નામ - શ્રી બિમલભાઈ પરીખ
સંપર્ક - ૦૨૭૧૫ - ૨૩૩૨૨૭
મુખ્ય અધિકારીશ્રી
નામ - શ્રી પરાક્રમસિંહ મકવાણા
સંપર્ક -૯૬૮૭૯૫૧૭૯૭