ચેરમેનશ્રીઓની યાદી

વિરમગામ નગરપાલિકા- સામાન્ય સભા

ઠરાવ નં : ૪૫ તા: ૧૯/૦૧/૨૦૧૬ થી મંજુર
કારોબારી કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી ભરતભાઇ બબાજી ઠાકોર ચેરમેનશ્રી
શ્રી ‍‍પ્રિતીબેન હર્ષદભાઇ ઠકકર સભ્યશ્રી
શ્રી મનોજભાઇ વિષ્ણુભાઇ પરીખ સભ્યશ્રી
શ્રી તરૂબેન નગીનભાઇ કણઝરીયા સભ્યશ્રી
શ્રી સાધનાબેન રાજુભાઇ સોલંકી સભ્યશ્રી
શ્રી ઇશ્વરભાઇ જગાભાઇ વેગડા સભ્યશ્રી
શ્રી યાસીનભાઇ ઇસ્માઇલભાઇ મંડલી સભ્યશ્રી
શ્રી આફતાબભાઇ અસગરભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
શ્રી જીલાનીમીંયા કાસમમીંયા સૈયદ સભ્યશ્રી
૧૦ શ્રી રણજીતસિંહ ધીરૂભાઇ ડોડીયા સભ્યશ્રી
૧૧ શ્રી બિમલભાઇ ગોવિંદભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
સેનેટરી કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી દિલીપસિંહ નાઝભા ધાંધલ ચેરમેનશ્રી
શ્રી ‍‍પ્રિતીબેન હર્ષદભાઇ ઠકકર સભ્યશ્રી
શ્રી નિલેશભાઇ હેમંતભાઇ ચૌહાણ સભ્યશ્રી
શ્રી રેખાબેન રાજેશકુમાર પંડયા સભ્યશ્રી
શ્રી ચેહરબેન સુરેશભાઇ મકવાણા સભ્યશ્રી
શ્રી સમજુબેન પ્રહલાદભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી અબ્દુલસમદ મહેમુદભાઇ ખોખર સભ્યશ્રી
શ્રી ઉર્મિલાબેન વ્રજમોહન ગુપ્તાા સભ્યશ્રી
શ્રી બીજલભાઇ મગનભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
૧૦ શ્રી ઇન્દુાબેન હરીલાલ પરમાર સભ્યશ્રી
૧૧ શ્રી લીલાબેન ચેહરાભાઇ ભરવાડ સભ્યશ્રી
ટ્રાન્સ્પોર્ટ્ કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી સુશીલાબેન કીરીટભાઇ દવે ચેરમેનશ્રી
શ્રી દલવાડી જશોદાબેન સતીષભાઇ સભ્યશ્રી
શ્રી વિજયકુમાર નરેશકુમાર સોની સભ્યશ્રી
શ્રી તરૂબેન નગીનભાઇ કણઝરીયા સભ્યશ્રી
શ્રી સમજુબેન પ્રહલાદભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી સૈયદ જીલાનીમીંયા કાસમમીંયા સભ્યશ્રી
શ્રી લાભુબેન નગાભાઇ ભરવાડ સભ્યશ્રી
શ્રી ફીઝાબેન કેઝારભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
શ્રી અબ્દુાલસમદ મહેમુદભાઇ ખોખર સભ્યશ્રી
લીગલ કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દા
શ્રી રેખાબેન રાજેશકુમાર પંડયા ચેરમેનશ્રી
શ્રી ‍‍મનોજભાઇ વિષ્ણુનભાઇ પરીખ સભ્યશ્રી
શ્રી ઇશ્વરભાઇ જગાભાઇ વેગડા સભ્યશ્રી
શ્રી દિપાબેન મિલનકુમાર ઠકકર સભ્યશ્રી
શ્રી ચેહરબેન સુરેશભાઇ મકવાણા સભ્યશ્રી
શ્રી તાઇ ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ સભ્યશ્રી
શ્રી અબ્દુલસમદ મહેમુદભાઇ ખોખર સભ્યશ્રી
શ્રી મહેશભાઇ કનુભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી બીજલભાઇ મગનભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
લાઇટીંગ કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી દિપાબેન મિલનકુમાર ઠકકર ચેરમેનશ્રી
શ્રી દિલીપસિંહ નાઝભા ધાંધલ સભ્યશ્રી
શ્રી નિલેશભાઇ હેમંતભાઇ ચૌહાણ સભ્યશ્રી
શ્રી દલવાડી જશોદાબેન સતીષભાઇ સભ્યશ્રી
શ્રી રેખાબેન રાજેશકુમાર પંડયા સભ્યશ્રી
શ્રી રણજીતસિંહ ધીરૂભાઇ ડોડીયા સભ્યશ્રી
શ્રી તાઇ ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ સભ્યશ્રી
શ્રી મઘુબેન રમેશભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી શમીમબાનુ અહેમદભાઇ ખેડુઘાંચી સભ્યશ્રી
બાગબગીચા કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી ઇશ્વરભાઇ જગાભાઇ વેગડા ચેરમેનશ્રી
શ્રી ચેતનભાઇ દિનેશભાઇ રાઠોડ સભ્યશ્રી
શ્રી નિલેશભાઇ હેમંતભાઇ ચૌહાણ સભ્યશ્રી
શ્રી તરૂબેન નગીનભાઇ કણઝરીયા સભ્યશ્રી
શ્રી લાભુબેન નગાભાઇ ભરવાડ સભ્યશ્રી
શ્રી શમીમબાનુ અહેમદભાઇ ખેડુઘાંચી સભ્યશ્રી
શ્રી મઘુબેન રમેશભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી નુરનબીબી ઉસ્માનભાઇ વેપારી સભ્યશ્રી
શ્રી રેખાબેન રાજેશકુમાર પંડયા સભ્યશ્રી
ડ્રેનેજ કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી નિલેશભાઇ હેમંતભાઇ ચૌહાણ ચેરમેનશ્રી
શ્રી ભરતભાઇ બબાજી ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી દિલીપસિંહ નાઝભા ધાંધલ સભ્યશ્રી
શ્રી મનોજભાઇ વિષ્ણુીભાઇ પરીખ સભ્યશ્રી
શ્રી ચેહરબેન સુરેશભાઇ મકવાણા સભ્યશ્રી
શ્રી ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ તાઇ સભ્યશ્રી
શ્રી મહેશભાઇ કનુભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી મઘુબેન રમેશભાઇ ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી અબ્દુનલસમદ મહેમુદભાઇ ખોખર સભ્યશ્રી
વોટર સપ્લાય કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી મનોજભાઇ વિષ્ણુભાઇ પરીખ ચેરમેનશ્રી
શ્રી ‍‍પ્રિતીબેન હર્ષદભાઇ ઠકકર સભ્યશ્રી
શ્રી ભરતભાઇ બબાજી ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી દિલીપસિંહ નાઝભા ધાંધલ સભ્યશ્રી
શ્રી ચેહરબેન સુરેશભાઇ મકવાણા સભ્યશ્રી
શ્રી તાઇ ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ સભ્યશ્રી
શ્રી ફીઝાબેન કેઝારભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
શ્રી શમીમબાનુ અહેમદભાઇ ખેડુઘાંચી સભ્યશ્રી
શ્રી રણજીતસિંહ ધીરૂભાઇ ડોડીયા સભ્યશ્રી
ટાઉન પ્લાનિંગ કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી કાન્તીબલાલ પોપટભાઇ પટેલ ચેરમેનશ્રી
શ્રી નવદીપભાઇ વજુભાઇ ડોડીયા સભ્યશ્રી
શ્રી ‍‍પ્રિતીબેન હર્ષદભાઇ ઠકકર સભ્યશ્રી
શ્રી મનોજભાઇ વિષ્ણુઇભાઇ પરીખ સભ્યશ્રી
શ્રી યાસીનભાઇ ઇસ્માઇલભાઇ મંડલી સભ્યશ્રી
શ્રી બિમલભાઇ ગોવિંદભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
શ્રી ઇકબાલભાઇ રસુલભાઇ તાઇ સભ્યશ્રી
શ્રી ચીફ ઓફિસર – વિરમગામ નગરપાલિકા સભ્યશ્રી
શ્રી મુખય નગર નિયોજક અથવા તેઓના પ્રતિનિધિ હોદૃાની ઋએ રાજ્ય સરકારશ્રી ના પ્રતિનિધિ સભ્યશ્રી
લાઇબ્રેરી કમીટી
નંબર. સભ્યશ્રીનું નામ હોદ્દો
શ્રી જશોદાબેન સતીષભાઇ દલવાડી ચેરમેનશ્રી
શ્રી ભરતભાઇ બબાજી ઠાકોર સભ્યશ્રી
શ્રી ચેતનભાઇ દિનેશભાઇ રાઠોડ સભ્યશ્રી
શ્રી સાધનાબેન રાજુભાઇ સોલંકી સભ્યશ્રી
શ્રી વિજયકુમાર નરેશકુમાર સોની સભ્યશ્રી
શ્રી શમીમબાનુ અહેમદભાઇ ખેડુઘાંચી સભ્યશ્રી
શ્રી ફીઝાબેન કેઝારભાઇ પટેલ સભ્યશ્રી
શ્રી નુરનબીબી ઉસ્માાનભાઇ વેપારી સભ્યશ્રી