હોસ્પિટલ

વિગત ફોન નંબર
કૃષ્ણ હોસ્પિટલ  
ભાગ્યોદય હોસ્પિટલ  
શાલિગ્રામ હોસ્પિટલ  
વરદાન બાળકો અને ડેન્ટલ હોસ્પિટલ  
પર્લ હોસ્પિટલ  
ગાંધી હોસ્પિટલ  
રિદ્ધિ હોસ્પિટલ ૦૯૬૦૧૮ ૦૧૨૭૫, ૦૯૪૨૯૩ ૬૪૪૦૫
ભારત હોસ્પિટલ ૦૯૪૨૯૩ ૬૪૪૦૫
નવજીવન હોસ્પિટલ ૦૯૬૦૧૮ ૦૧૨૭૫
સારથી હોસ્પિટલ ૦૯૭૨૪૧ ૨૧૫૯૬
સંજીવની હોસ્પિટલ ૦૯૯૯૮૪ ૨૩૨૧૨