સ્‍કૂલ અને કોલેજ

 
વિગત ફોન નંબર
શેઠ એમ જે હાઇસ્કૂલ.  
કેન્દ્રીય વિદ્યાલય  
આણંદ માધ્યમિક શાળા  
કે બી શાહ વિનયમંદિર  
ત્રિપદા ગુરુકુલમ  
સમતુલસીદેસાઈ કન્યા વિદ્યાલય  
શ્રી નવચેતન વિદ્યાલય  
વી એમ પટેલ હાઈસ્કૂલ  
દેસાઈ ચંદુલાલ મણિલાલ આર્ટસ એન્ડ કૉમેર્સ કૉલેજ.  
સંત ચંપાબેન ભગત એડયુકેશન ટ્રસ્ટ કૉલેજ.  
શ્રી નરનારાયણ દેવ પી.ટી.સી કૉલેજ, વિરમગામ.  
ઔદ્યોગિક તાલીમ સંસ્થા (આઇટીઆઇ), વિરમગામ