સરકારી કચેરીઓ

સરકારી કચેરીઓની યાદી

 
નંબર. અધિકારીનો હોદ્દો ટેલીફોન નંબર
કોડ નંબર ઓફિસ રહેઠાણ
કલેકટરશ્રી
જિલ્‍લા પુરવઠા અધિકારી
જિલ્‍લા આયોજન અધિકારી
સબ રજીસ્‍ટ્રાર
નાયબ કલેકટર